Skip to main content

Composers Competition (1995-2017)

Composers’ Competition Krzysztof Komeda

Komeda Jazz Festival
Komeda Jazz Festival

X Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski

im. Krzysztofa Komedy

5 XII 2017 Gdańsk 8 XII 2017 Słupsk

Regulamin

1. Organizatorzy:

a) Organizatorem X Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. K. Komedy jest Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, ul. Jaśminowa 38, 76-200 Słupsk, współorganizatorem Akademia Muzyczna w Gdańsku ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk

b) Niniejszy regulamin określa warunki na jakich Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony

c) X Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy odbywa się w ramach XXIII edycji Komeda Jazz Festival.

2. Przedmiot Konkursu.

a) Przedmiotem Konkursu jest Temat jazzowy w dowolnej stylistyce z wykorzystaniem instrumentów charakterystycznych dla muzyki jazzowej takich jak: saksofon sopranowy, altowy, tenorowy i barytonowy, trąbka, flugelhorn, puzon, fortepian, gitara, kontrabas, gitara basowa, perkusja.

b) Instrumenty i muzyków Konkursu zapewnia Organizator

c) Organizator dopuszcza wykonanie konkursowych kompozycji z udziałem własnych zespołów, pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru do Organizatora.

d) Czas trwania tematu nie powinien przekraczać 10 minut i zawierać minimum 12 taktów.

e) Każda z kompozycji powinna zawierać: partyturę oraz głosy na poszczególne instrumenty. Tempo powinno być oznaczone. Wymagane jest nagranie audio lub nagranie live, studyjne, amatorskie w formacie MP3. Materiał nutowy, tj. partyturę należy przesłać w formacie PDF, a nagranie dźwiękowe w formacie MP3 lub WAR/WMA na adres mailowy: office@komedajazz.com

f) Nadesłane kompozycje nie mogą być do dnia zakończenia Konkursu przedmiotem zgłoszeń do innych konkursów, przeglądów lub warsztatów muzycznych.

3. Zasady uczestnictwa.

a) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

-jest pełnoletnia (18 lat) i nie ukończyła 35 lat do 31 XII 2017

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ma dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)

- zarejestrowała swój udział w Konkursie poprzez przesłanie wypełnionej ankiety ( Załącznik nr 1, Ankieta uczestnictwa), która jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji Regulaminu oraz przesłanie konkursowej kompozycji do dnia 30 października 2017r. na adres Organizatora: Stowarzyszenie in. K. Komedy, 76-200 Słupsk, ul. Jaśminowa 38,

X Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy

b) Kompozycja powinna nadesłana w formie zapisanej partytury i głosów na poszczególne instrumenty (wydrukowane oraz w formacie PDF) oraz nagrania audio w formacie mp3

c) Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów nutowych oraz nagrań

d) Organizator w terminie do dnia 10 listopada 2017r. zamieści na stronie www.komedajazz.com pełną listę osób zakwalifikowanych do I etapu Konkursu.

e) Organizator w terminie wskazanym w punkcie d) zobowiązuje się do zawiadomienia drogą mailową osób, które zakwalifikowały się do I etapu Konkursu.

f) Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie ponoszą kosztów działalności uczestników w Konkursie, w szczególności nie zwracają kosztów podróży, kosztów noclegu ani nie opłacają kosztów zespołów własnych.

g) Każdy z uczestników Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie Konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego kompozycji, wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służących pośrednio i bezpośrednio promocji Konkursu i Komeda Jazz Festival.

4. Jury.

a) Celem zapewnienia profesjonalnej oceny kompozycji Organizator powołuje Jury.

b) Jury będzie się składało z trzech członków pod przewodnictwem Dyrektora Artystycznego Komeda Jazz Festival prof. Leszka Kułakowskiego.

c) Jury może przyznać nagrody dodatkowe, zgłoszone przez zainteresowane instytucje bądź osoby.

d) Decyzje Jury są ostateczne.

5. Przebieg Konkursu.

Konkurs odbędzie się w II etapach:

a) Etap I

Preselekcja i wybór 5 kompozycji finałowych przez Jury Konkursu - wyniki zostaną podane w sposób określony w punkcie 3d i 3e)

b) Etap II:

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu.

Prezentacja nagrodzonych kompozycji i wręczenie nagród odbędzie się na koncercie laureatów w Gdańsku dnia 5 grudnia i w Słupsku dnia 8 grudnia 2017 roku.

6. Nagrody

Laureaci X Międzynarodowego Konkursu im. K. Komedy otrzymają nagrody finansowe w wysokości :

Grand Prix równowartości 2000 euro

II miejsce równowartości 1000 euro

III Miejsce równowartości 500 euro

oraz wyróżnienia równowartości 100 euro i Nagrodę Słupskiej Publiczności w wysokości 500 złotych.

d) Nagrody finansowe zostaną zmniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) Nagrody finansowe zostaną wypłacone przelewem na wskazane konta bankowe.

f) W przypadkach szczególnych Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych, nieprzyznanie Grand Prix Konkursu, przyznanie kilku równorzędnych nagród za II lub III miejsce.

7. Postanowienia końcowe.

a) Udział w Konkursie jest dobrowolny. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje jego zasady i postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu etapów Konkursu.

c) Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.

d) Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest Ankieta uczestnictwa

Ankieta_Uczestnictwa.docx

Leszek Kułakowski
Dyrektor Artystyczny Festiwalu