Przejdź do głównej treści

Deklaracja dostępności serwisu komedajazz.com:

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej komedajazz.com

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Regina Kułakowska, office@komedajazz.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 368 974. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • na stronie znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, audiodeskrypcji oraz warstwy tekstowej - publikacja tych materiałów miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny, mają one charakter promocyjny;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis;
 • na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA;
 • obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy stara się, aby treści publikowane na stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Regina Kułakowska.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy
 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Jaśminowa 38
 • E-mail: office@komedajazz.com
 • Telefon: +48 (59) 842 13 96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, 76-200 Słupsk, ul. Jaśminowa 38

W imieniu Stowarzyszenia im. Krzysztofa Komedy informujemy, że:

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do wejścia do budynku prowadzą schody,
 • do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne i znajduje się ono przy ulicy Jaśminowej,
 • w budynku nie ma platformy przy schodach dla osób poruszających się na wózkach,
 • nad opisanym wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydarzenia związane z festiwalem nie odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.